טיפוס של חברות קטנות או עבודה מהבית? 5 כלים שפשוט אי אפשר בלעדיהם

--

--

A full stack startup marketer & a cofounder at G2Mteam & @appgo2market. #startupnation @einavlaviv https://www.linkedin.com/in/einavlaviv

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Einav Laviv

Einav Laviv

590 Followers

A full stack startup marketer & a cofounder at G2Mteam & @appgo2market. #startupnation @einavlaviv https://www.linkedin.com/in/einavlaviv